Müügitingimused

VeebiOTT.ee  omanik on Rahapäike OÜ registrikood: 16415523, asukohaga Tartumaa, Kambja vald, Vana-Kuuste küla, Kaspri

1. ETTEVÕTTEST

1.1 Veebiott.ee on virtuaalne ostu- ja müügiplatvorm (edaspidi Müügiplatvorm), mis võimaldab kohalikel talunikel ja väiketootjatel (edaspidi Tootja)  avada oma e-pood ja müüa omatoodangut. Müügiplatvorm võimaldab kasutajatel (edaspidi Ostja) osta kodumaiseid kaupu otse Tootjalt

1.2  Luues müügiplatvormil epoe või sooritades ostu läbi Müügiplatvormi kinnitavad nii Ostja kui Tootja, et on tutvunud  ja nõustuvad käesolevaga müügitingimustega, ning kohustuvad neid täitma.

2. OSTMINE

2.1 Ostmiseks pole vaja kasutajaks registreerida, kuid kasutaja olemasolu võimaldab säilitada tellimusi jm.

2.2 Ostmiseks tuleb valida välja tooted ja lisada need ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

2.3 Toode tarnitakse Ostja märgitud pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul, kui tellija ei ole märkinud kättetoimetamise viisiks “Muu kohaletoimetamine”. Ostjal on võimalik kaubale ise järele minna kokkuleppeliselt Tootjaga. Kiiresti riknevate toodete puhul võimalik Tootjal tellimus üle anda sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus Ostja elu-, asu- või töökohas.

 

3. MÜÜMINE

3.1.  Müügiplatvorm võimaldab Tootjal luua epood ja müüa tooteid

3.2.. Müügiplatvormil epoe loomisega kinnitab Tootja, et müüdav kaup on kohalikku (Eesti Vabariik) päritolu ja selle tootmine on kooskõlas Põllumajandus ja Toiduameti seatud tingimustega.

3.3. Rahapäike OÜ ei ole Müügiplatvormi vahendusel sõlmitava Tootja ja Ostja vahelise Müügilepingu osapool. Müügilepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise eest vastutab üksnes Tootja ning mitte ühelgi juhul Rahapäike OÜ.

3.4. Kasutaja kohustub tagama, et tema poodi üles laetud tooted on vastavuses seaduste ja hea tavaga. Keelatud toodete hulka kuuluvad:

3.4.1.  Ravimid, meditsiiniseadmed ja tervishoiutooted

3.4.2. Välismaise päritoluga tooted

3.4.3. Lemmikloomad

3.4.4. Tubakas

3.4.5. Häirivad või ebasobivad tooted

3.4.6. Relvad ja militaaresemed

3.4.7. Reklaamid

3.4.8. Vautšerid, kinkekaardid, digitaalsed ja mittemateriaalsed kaubad

3.4.9.Narkootikumid ja nende tarvikud

3.5. Toodete saatmiseks on võimalik kasutada ainult Smartposti või DPD pakiautomaate.

 

4. Teenustasud ja raha liikumine

4.1. Müügiplatvormi kasutamisel rakendub platvormitasu, mis on 15% tehingu summast.

4.2. Platvormitasu  rakendub edukale müügitehingule ning tasu arvestatakse toote hinnalt.

4.3. Poe avamisel ja kuulutuste lisamisel platvormitasu ei rakendu.

4.4. Kauba saatmise transpordikulult platvormitasu ei arvestata.

4.5. Rahapäike OÜ osutab Tootja ja Ostja poolt sõlmitavate müügilepingute täitmiseks raha deponeerimise teenust, mille käigus Ostja kannab ostu sooritamisel raha kas pangalingi kaudu või muud makselahendust kasutades Rahapäike OÜ kontole.

4.6. Väljamakse taotlemiseks tuleb saata arve arved@veebiott.ee hiljemalt 1. kuupäevaks

4.7. Väljamakse toimub arve alusel iga kuu 7. kuupäeval kui müüdud kauba summa ületab 50 eurot. Vastasel juhul kandub summa automaatselt edasi järgmise kuu arvestusse.

4.8 Juhul kui Kasutaja soovib lõpetada müügiplatvormi kasutamise, tuleb saata sellekohane avaldus tootja@veebiott.ee. Sellisel juhul kantakse arve alusel kogu kontojääk olenemata summast müüja kontole 5 tööpäeva jooksul ja müüja epood kustutatakse müügiplatvormilt.

5. Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1   Ostjal on õigus loobuda terviklikult või osaliselt oma ostust vastavalt võlaõigusseadusele (Edaspidi: võs)

5.2   Tulenevalt võs § 53 lõike 2 punktist 9, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud toodete ostmisel, mis antakse üle Tootja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus tarbija elu-, asu- või töökohas.

5.3   Tulenevalt võs § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, , ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:

5.3.1        sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti;

5.3.2.       sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;

5.3.3.        sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

5.3.4.        asja üleandmisel, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

 

6. Nõuetele mittevastavad tooted

6.1   Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Ostjal õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Juhul, kui Tootja on oma kohustust rikkunud, on Ostjal õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, taganeda lepingust, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist.

6.2  Tootja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Tootja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 (kahe) aasta jooksul asja üleandmisest Ostjale. Eeldatakse, et 6 (kuue) kuu jooksul asja Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega.

6.3   Tootja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja Lepingu sõlmimisel toote lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

6.4   Tootja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Ostja tegevustest ja/või tegevusetusest, sealhulgas toote mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel (nt toote säilitamisnõuete järgimata jätmine).

6.5   Ostja peab toote lepingutingimustele mittevastavusest Tootjale teada andma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta toote lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul. Vastasel korral, kui teatamata jätmine ei ole mõistlikult vabandatav, kaotab Ostja õiguse toote mittevastavusele tugineda.

7. Vääramatu jõud

7.1. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole kontrolli all (vääramatu jõud).

8. Isikuandmed

8.1. Ostja poolt müügiplatvormile edastatud isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, e-mail, telefon) kantakse müügiplatvormi kliendiandmebaasi ning kasutatakse müügilepingu täitmiseks. Müügiplatvorm jätab endale õiguse saata Kliendi e-maili aadressile infot enda ja oma partnerite uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist müügiplatvormi andmebaasist.

8.2. Ostja poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Ostja poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning õigusaktides ettenähtud juhtudel.

9. Lõppsätted

9.1. Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9.2. Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

9.3 Platvormi haldajal on õigus müügitingimusi ühepoolselt muuta.

9.4. Käesolevate tingimuste oluliseks osaks on iga pakutava Kauba juurde kuuluv müügipakkumuses sisalduv mistahes informatsioon.

9.5 Kogu veebiott.ee esitatud sisu on kaitstud autoriõigustega ja selle kopeerimine või avaldamine ilma kirjaliku loata on keelatud

Müügitingimused kehtivad alates 21.02.2023 määramata ajani.

Shopping Cart